🛒 Dárky k nákupu ZDARMA již od 1.000 Kč. 🎁 Vyberete si v košíku objednávky. 🎁

Podmínky ochrany osobních údajů

Prohlášení společnosti Mooncompany s.r.o. o zásadách ochrany osobních údajů

Úvod 

Společnost Mooncompany s.r.o., se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, Praha, 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 127086 (dále jen „Společnost“), klade velký důraz na dodržování zásad a pravidel ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. 

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů (dále jen „Prohlášení“) popisuje, jak Společnost zpracovává osobní údaje. Toto Prohlášení zajišťuje, aby zpracování osobních údajů bylo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), a aby práva subjektů údajů byla náležitě chráněna.

Na základě čl. 13 a 14 Nařízení tímto Společnost poskytuje subjektům údajů informace o zpracování jejich osobních údajů.

Kontaktní údaje Společnosti

Korespondenční adresa: Varšavská 715/36, Vinohrady, Praha 120 00

Telefon: +420 608 984 848

E-mail: info@moonbaby.cz

Web: www.moonbaby.cz

JAKÝMI ZÁSADAMI SE ŘÍDÍME PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Společnost zpracovává přesné a aktuální osobní údaje subjektů na základě zákonného titulu, korektně a transparentním způsobem, pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, v minimálním nezbytném rozsahu, ukládá je ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů pouze po nezbytnou dobu ve vztahu k účelu a zajišťuje jejich integritu a důvěrnost pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření a náležitého zabezpečení před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. 

Společnost zajišťuje, aby nepřesné údaje s přihlédnutím k jejich účelu, pro který se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.

Veškeré činnosti spojené s osobními údaji a jejich ochranou Společnost řádně dokumentuje, zejména vede záznamy o činnostech zpracování a další doklady o zpracování osobních údajů pro naplnění zásady odpovědnosti dle Nařízení. Společnost spolupracuje s dozorovým úřadem, jímž je zejména Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 111.

O KOM A JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

Společnost zpracovává osobní údaje návštěvníků svých webových stránek a zákazníků pro několik účelů, mezi které patří zejména využívání webové stránky, plnění smlouvy, marketing nebo vyřizování dotazů či požadavků. Společnost zpracovává osobní údaje na svých webových stránkách v následujících konkrétních procesech.

Návštěva webové stránky a cookies

Při návštěvě webových stránek Společnosti mohou být několika způsoby používány sledovací technologie. Jedná se především o soubory cookies, které slouží například k provozu webových stránek, analýze návštěvnosti nebo k marketingovým účelům. Cookies používá buď přímo Společnost, nebo obchodní partneři, s nimiž Společnost spolupracuje. 

Sbírání cookies můžete ovlivnit především v nastavení Vašeho prohlížeče, kde je možné zvolit, jaké druhy cookies o Vás Společnost může sbírat, a je také možné soubory vymazat. 

Společnost používá zejména tzv. technická cookies, které slouží k funkčnímu, modernímu a uživatelsky přívětivému zobrazování webových stránek Společnosti. Bez využívání těchto cookies není zcela možné, aby webové stránky Společnosti fungovaly a nabízely Vám úplný a příjemný přístup k produktům Společnosti.

Další druh cookies, které Společnost využívá, jsou tzv. funkční cookies, díky kterým Společnost mapuje Vaše preference a je schopna Vám tak nabídnout a umožnit efektivní užívání webových stránek. V praxi se jedná například o zapamatování si přístupových hesel do Vašeho uživatelského účtu, čímž nemusíte přístupové údaje vyplňovat vždy, když se přihlašujete do svého účtu. 

Aby mohla Společnost nabízet ty nejlepší a nejvýhodnější produkty, využívá zároveň analytické cookies. Společnost tak může zjistit informace o tom, jaké webové stránky jste navštívili, odkud jste k nám byli přesměrováni nebo které stránky jste navštívili, datum čas nebo jaké platformy jste využili. Tyto cookies využívá Společnost i při on-line reklamních kampaních, aby věděla, jak uživatelé webových stránek reagují na jednotlivé podněty a jakým způsobem a v jakém rozsahu reklamní kampaně fungují a probíhají. V tomto ohledu může Společnost využívat i komerční cookies, díky kterým je Vám možné ukazovat personalizované reklamy přesně dle Vašich požadavků. 

Registrace a přihlášení do uživatelského účtu 

Účel zpracování: Společnost zpracovává Vaše osobní údaje v rámci registrace a přihlašování do uživatelské účtu za účelem vytvoření a zpřístupnění účtu, administrace a následné možnosti provedení objednávek. V případě provedení objednávky zboží Vám Společnost může zasílat obchodní sdělení týkající se produktů Společnosti (viz Nákup zboží). 

Právní základ zpracování: Zpracování je nezbytné k založení a administraci Vašeho uživatelského účtu, a to na základě oprávněného zájmu Společnosti ve spojení s právním základem plnění smlouvy za předpokladu, že provedete objednávku a nákup zboží Společnosti. Obchodní sdělení Vám společnost bude zasílat pouze, pokud si u Společnosti koupíte zboží, a to na základě oprávněného zájmu Společnosti, nebo pokud se přihlásíte k odběru newsletterů (viz Odebírání newsletterů). 

Rozsah osobních údajů: Jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo, heslo do uživatelského účtu, údaje o objednávkách a chování na webu.

Důvod poskytnutí údajů: Pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, nemůže být uživatelský účet vytvořen a zpřístupněn. 

Doba zpracování: Po dobu registrace na webovém portále (dokud svůj účet nezrušíte). 

Ukončit zasílání obchodních sdělení Společností můžete kdykoliv kliknutím na odkazový řádek „odhlásit se z odběru“ v každém obchodním sdělení nebo prostřednictvím e-mailu na adrese info@moonbaby.cz

Nákup zboží 

Účel zpracování: Společnost zpracovává Vaše osobní údaje za účelem vyřízení Vaší objednávky, doručení zboží a dalších plnění spojených se smlouvou. V případě provedení objednávky zboží Vám Společnost může zasílat obchodní sdělení týkající se produktů Společnosti. 

Právní základ zpracování: Zpracování je nezbytné k vyřízení objednávky, doručení zboží a dalších plnění spojených se smlouvou, a to na základě plnění smlouvy. Obchodní sdělení Vám společnost bude zasílat na základě oprávněného zájmu Společnosti. 

Rozsah osobních údajů: Jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo, údaje o objednávkách, případně heslo do uživatelského účtu, pokud si jej spolu s nákupem založíte.

Důvod poskytnutí údajů: Pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, nemůže být smlouva uzavřena a plněna. Zároveň by Vám následně Společnost nemohla zasílat příslušná obchodní sdělení. 

Doba zpracování: Po dobu platnosti smlouvy mezi zákazníkem a Společností, nejdéle však po dobu 3 let od skončení účinnosti smlouvy pro účely případných sporů vzniklých ze smlouvy, případně po dobu registrace Vašeho uživatelského účtu na webovém portále. 

Ukončit zasílání obchodních sdělení Společností můžete kdykoliv kliknutím na odkazový řádek „odhlásit se z odběru“ v každém obchodním sdělení nebo prostřednictvím e-mailu na adrese info@moonbaby.cz

Odebírání newsletteru 

Účel zpracování: Zasílání obchodních sdělení osobám, které se přihlásily k odběru newsletterů Společnosti. 

Právní základ zpracování: Zasílání obchodních sdělení probíhá na základě souhlasu subjektu údajů.

Rozsah osobních údajů: Jméno, e-mail, reakce na obchodní sdělení.

Důvod poskytnutí údajů: Pokud Společnosti nebudou osobní údaje sděleny, respektive nebude Společnosti udělen souhlas, nemohou být obchodní sdělení příjemci zasílána.

Doba zpracování: Do odvolání souhlasu.

Ukončit zasílání obchodních sdělení Společností můžete kdykoliv kliknutím na odkazový řádek „odhlásit se z odběru“ v každém obchodním sdělení nebo prostřednictvím e-mailu na adrese info@moonbaby.cz

Komunikace se subjekty prostřednictvím různých kanálů

Účel zpracování: Společnost zpracovává Vaše osobní údaje, aby mohla zpracovat a vyřídit Vaše dotazy nebo žádosti prostřednictví dopisu, e-mailu, telefonátu, zprávy na chatu či prostřednictvím dalších komunikačních kanálů.

Právní základ zpracování: Vyřízení žádosti/dotazu probíhá na základě oprávněného zájmu Společnosti.

Rozsah osobních údajů: Jméno, e-mail, telefonní číslo, adresa, případně další osobní údaje dobrovolně sdělené subjektem údajů zejm. v emailu, dopise či telefonicky.

Důvod poskytnutí údajů: Společnost nemůže bez poskytnutí kontaktních osobních údajů dotaz/žádost vyřídit.

Doba zpracování: Po dobu potřebnou pro konečné vyřízení dotazu/žádosti, a dále 3 měsíce od jeho vyřízení pro účely evidence a vyhodnocování dotazů a pro účely další komunikace v dané věci.

Kdo jsou příjemci osobních údajů

Společnost (v pozici správce) je oprávněna za podmínek stanovených platnými právními předpisy předat osobní údaje subjektů údajů za účelem dalšího zpracování osobám (příjemcům), které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy o zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním povinností Společnosti.

Společnost v tomto ohledu dbá na dodržování pravidel zpracovávání a předávání osobních údajů, a proto předává Vaše osobní údaje jen v rozsahu zcela nezbytném a pro příslušné účely. Společnost předává Vaše osobní údaje dalším stranám především z důvodů poskytování svých služeb. Společnost však nikdy Vaše osobní údaje neprodává třetím osobám. 

Společnost může předávat Vaše osobní údaje následujícím třetím stranám:

 • Partneři poskytující platební služby: v souvislosti s Vámi objednaným zbožím a elektronickým platbám mohou být Vaše osobní údaje předány partnerům, kteří Společnosti poskytují platební služby. 
 • Partneři poskytující logistické služby: Společnost předává Vaše osobní údaje za účelem doručení Vámi objednaného zboží. 
 • Partneři provozující webové stránky: v určitých případech mohou mít tyto osoby přístup k Vaším osobním údajům, a to především v rámci údržby a technické administraci webových stránek a jiných IT systémů.
 • Partneři poskytující účetní a daňové poradenství: Vaše údaje mohou být předány osobám, které pro Společnost připravují a zpracovávají účetní a daňovou agendu.
 • Partneři poskytující marketingové poradenství: Vaše údaje mohou být předány osobám, které pro Společnost poskytují služby v oblasti marketingové komunikace.
 • Partneři poskytující reklamní a sociální sítě: cookies mohou být předány provozovatelům reklamních a sociálních sítí.
 • Partneři provozující marketingové a komunikační nástroje a analytiky: Vaše údaje mohou být předány osobám, které pro Společnost poskytují nástroje a analytiku v oblasti marketingové i běžné komunikace.
 • Partneři poskytující cloudové služby a jiné IT technologie: Vaše údaje mohou být předány osobám, které Společnosti poskytují sdílená úložiště a jiné IT technologie.
 • Dodavatelé zboží: v souvislosti s reklamací objednaného zboží či služby.

Jaká máte práva s ohledem na zpracování osobních údajů?

Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům. Rovněž máte právo požádat o opravu nepřesných osobních údajů nebo o doplnění neúplných osobních údajů.

Můžete požádat o veškeré dostupné informace týkající se zdrojů osobních údajů a rovněž máte právo požádat o kopii Vaších osobních údajů zpracovávaných Společností.

Právo na výmaz Vás opravňuje žádat o vymazání vašich osobních údajů v případě, že:

 1. údaje již nejsou nezbytné vzhledem k účelům jejich shromažďování nebo zpracování;
 2. se rozhodnete odvolat svůj souhlas;
 3. vznesete námitku proti zpracování automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací;
 4. vaše osobní údaje byly zpracovávány nezákonně;
 5. existuje zákonná povinnost vymazat vaše osobní údaje;
 6. vymazání je nutné k zajištění dodržení platných právních předpisů.

V kterémkoli z těchto případů máte právo na to, aby Společnost omezila zpracování, pokud:

 1. popřete přesnost osobních údajů;
 2. Společnost již nepotřebuje vaše osobní údaje pro příslušné účely zpracování;
 3. z oprávněných důvodů vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

V příslušných případech máte právo požádat o přenositelnost vašich osobních údajů, které jste poskytli Společnosti tak, aby byly k dispozici ve strukturované, běžně používané a strojově čitelné formě. Rovněž máte právo požadovat přímý přenos vašich osobních údajů třetí osobě podle Vašeho výběru (pokud je to technicky možné).

V případě zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Společnosti máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace, které v námitce popíšete. V případě obdržení námitky Společnost osobní údaje přestane zpracovávat (ponechá si je pouze uložené) a provede posouzení, zda má závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud Společnost dojde k závěru, že takové důvody má, informuje o tom subjekt údajů, sdělí mu zároveň možnosti další obrany a ve zpracování osobních údajů pokračuje. Pokud dojde naopak k závěru, že dostatečné důvody pro zpracování nemá, subjekt údajů o tom informuje, zpracování ukončí a provede výmaz osobních údajů.

Výše zmíněná práva můžete uplatnit písemně (dopisem na adresu určenou pro doručování Prodávajícímu), e-mailem na info@moonbaby.cz či telefonicky. Z uplatnění uvedených práv musí být možné ověřit identitu subjektu údajů. Subjekt údajů může také využít Formulář pro uplatnění práv dle GDPR.

Máte rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů Společností.